woensdag 10 september 2014

Interview Radio Oost: geen militaire actie tegen ISIS

Een uur nadat de Nederlandse regering, vooruitlopend aan het Kamer-debat vanavond, een brief aan de Kamer stuurde over de recente ontwikkelingen aangaande Irak en IS(IS) en een uur voordat een delegatie van de Enschedese hongerstakers hun door inmiddels meer dan 30.000 mensen ondertekende petitie voor een safe haven voor christenen in het noorden van Irak aan de Tweede Kamer aanboden, werd ik over dit onderwerp geïnterviewd aan het eind van het tussen-de-middagprogramma "Het Overijssels Hart" van Radio Oost (na te luisteren via de aangegeven link).


Mijn stelling was dat de voorgenomen militaire actie van de "brede" coalitie die Obama thans aan het vormen is en waar Nederland amechtig ook probeert toe te mogen behoren, heilloos is.


In de eerste plaats ontbeert de actie vooralsnog een VN-mandaat. Je zou kunnen zeggen dat hij op verzoek van de Iraakse regering plaatsvindt, maar deze heeft overduidelijk niet het laatste woord over de missie.

Voorts zal de voorgenomen actie zich beperken tot wapenleveranties en luchtsteun aan Koerdische en sji'itische milities op de grond en aan het Iraakse leger. Deze verschillende milities hebben elk hun eigen agenda die niet alleen onderling verschilt maar ook van de doelstellingen van de internationale coalitie van Obama. Op het moment dat ISIS de eigen doelstelling niet langer in de weg staat, zullen de verschillende milities hun bijdrage aan de gezamenlijke strijd staken of zich tegen één van de andere partners op de grond richten. Net als in het recente verleden in Irak en Afghanistan zal op deze wijze enkel een burgeroorlog tussen etnische, sektarische en politieke groeperingen verder worden aangewakkerd. Overigens heeft ook de internationale coalitie een eigen doelstelling (de bescherming van de olie- en gasvoorraden in deze regio tegen ISIS) en zal zich ook vooral op die doelstelling richten en pas in tweede instantie op de bescherming van de burgerbevolking en met name de religieuze minderheden in het noorden van Irak, zoals we dat de afgelopen weken ook gezien hebben bij de reeds uitgevoerd luchtaanvallen waarbij wel werd voorkomen dat het economische belangrijke Erbil werd verdedigd maar Mosul gewoon in handen van ISIS kon vallen.

En in de derde plaats - om me maar tot drie punten te beperken - is een door Amerika geleide militaire actie tegen ISIS in Irak precies wat ISIS wil. Net als het Al Qaida van Osama bin Laden wil ook ISIS de mondiale moslimgemeenschap ervan overtuigen dat er een mondiale strijd gaande is tussen de wereld van de islam en het goddeloze Westen. Net als eerder tegen de al even goddeloze Russen in Afghanistan en Tsjetsjenië trekken de frontlijnen in die strijd jihadisten van over de hele wereld aan om het Kwaad te bevechten en worden ook anderen geïnspireerd zich tegen goddelozen elders te richten. De oorlog tegen het terrorisme die George W. Bush na de aanslagen van 11 september 2001 begon, heeft de bases van Al Qaida in Afghanistan verzwakt, maar het aan Al Qaida gerelateerde of door Al Qaida geïnspireerde netwerk wereldwijd versterkt. Eén van de loten van dit netwerk is ISIS dat in feite de leidende rol van Al Qaida heeft overgenomen.  Dat Amerika zich onder Obama terugtrok uit Irak en Afghanistan was slecht nieuws voor deze organisaties en met de recente videofilmpjes van de onthoofdingen van Amerikaanse journalisten smeekte de woordvoerder van ISIS Obama om weer met militairen naar Irak terug te keren. Dat vervolgens ook doen, versterkt de wereldwijde wervingskracht van ISIS.

Moeten we dan niets doen en ISIS gewoon haar gang laten gaan?

Nee, natuurlijk niet. Buiten het zojuist genoemde punt om ze vooral niet sterker te maken door ze openlijk te bevechten waardoor zij hun propaganda bevestigd kunnen zien dat "de islam" door het Westen wordt aangevallen zouden we ze ook op andere manieren moeten en kunnen verzwakken.

In de eerste plaats door de voedingsbodem weg te nemen. De sji'itische machtsovername in Irak na de Amerikaanse invasie van 2003 is desastreus geweest voor de binnenlandse verhoudingen die de Iraakse soennieten feitelijk in handen van extremistische groeperingen als ISIS heeft gedreven. De gisteren aangetreden "regering van nationale eenheid" die onder Amerikaanse druk de "sji'ieten-voor-alles"-regering van premier Maliki heeft vervangen is daarin nog niet erg overtuigend en volgens sommige analysten heeft Amerika zelf eigenlijk de druk op deze noodzakelijke politieke hervorming opgeheven door nu met de sji'itische milities en het door sji'ieten gedomineerde Iraakse leger tegen de soennitische ISIS-milities te vechten. Waarom zou je soennieten politieke macht geven als je ze op het slagveld ook met Amerikaanse hulp kunt bevechten? Maar zolang de Iraakse soennieten niet mee kunnen delen in de Iraakse politieke macht zal er een voedingsbodem voor groeperingen als ISIS blijven.

Behalve een voedingsbodem heeft ISIS ook geld, wapens en strijders nodig en hierin wordt het ruim voorzien. Geld komt uit de verschillende Golfstaten en uit de opbrengst van met name olie en gas dat ISIS kennelijk gewoon kan verhandelen. Wapens werden en worden vanuit het Westen geleverd en via de Golfstaten en Turkije doorgevoerd. En de jihadisten komen overal vandaan, ook uit Nederland, en werden tot voor kort geen strobreed in de weg gelegd. Terwijl Rusland door harde sancties wordt getroffen omdat het de separatisten in het oosten van Oekraïne steunt, heeft niemand het over concrete maatregelen (sancties) om dit vrije verkeer van geld, wapens en strijders naar ISIS aan banden te leggen.

Laten we eerste deze toevoer stopzetten. Als we dat niet doen, beginnen we niet alleen bij het verkeerde eind, maar is een militaire actie tegen ISIS te beschouwen als dweilen met de kraan open en wordt de chaos alleen maar groter. En het wrange is, is dat juist dat ten koste gaat van de burgerbevolking die we zeggen te willen beschermen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten