maandag 1 december 2014

Met het oog op de gezamenlijke vergadering van de gemeenteraad van Enschede en provinciale staten van Overijssel op 3 december a.s. over het advies “Technology Base Twente” van de Commissie van Wijzen schreven de stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) en Enschede voor Vrede vandaag een gezamenlijke brief over het toekomstig militair gebruik voormalige vliegbasis Twenthe.Met deze brief wilden zij aandacht vragen voor een drietal punten:

  • het gebruik van de voormalige vliegbasis door Defensie ook nadat ze deze zelf heeft afgestoten;
  • de focus van de Commissie van Wijzen op de Twentse luchtvaart- en defensie-industrie;
  • de cultuurhistorische waarde van het terrein als “uniek verhaal over oorlog en vrede”.

Met betrekking tot het gebruik door defensie herinnerden de briefschrijvers eraan dat vanuit de Twentse vredesbeweging en delen van de Twentse milieubeweging jarenlang is gestreden voor de sluiting van de militaire vliegbasis Twenthe. Niet alleen vanuit milieuoogpunt of vanwege de geluidsoverlast, maar vooral vanwege de deelname van op Twenthe gestationeerde F16-squadrons aan diverse omstreden militaire missies. Zo werden in 1999 de olieraffinaderijen rond de Servische stad Pancevo beschoten door “onze” F16’s terwijl vanuit Enschede voor Vrede een langjarig en intensief contact bestond met de Pancevo Peace Movement en Peace Action Group “M” die zich met haar steun ten volle inzetten tegen de Servische oorlogspolitiek maar nu bedreigd werden door de gevolgen van beschietingen waar gevechtsvliegtuigen uit de gemeente Enschede aan deelnamen. Velen vanuit Enschede voor Vrede hebben toen en in de jaren daarvoor dan ook regelmatig gedemonstreerd bij de vliegbasis en waren blij toen de vliegbasis in 2007 haar militaire functie verloor.

Het tweede punt is al ter sprake gekomen in het bericht op deze blog naar aanleiding van de inspraakbijeenkomst op 13 november jl.

Bij de pleidooien voor militair medegebruik en het vestigen van enige vorm van luchtvaart- en defensie-industrie op het terrein van de voormalige vliegbasis wordt vaak verwezen naar de daar nog steeds aanwezige start- en landingsbaan. “Die ligt er niet voor niets,” wordt dan gezegd.

Hoewel hun perceptie een andere is, hebben de briefschrijvers met belangstelling kennisgenomen van een tweetal eerder dit jaar door de Stichting Militair Erfgoed uitgebrachte haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemmings­mogelijkheden van bepaalde onderdelen van de voormalig vliegbasis en met name van hun voorstel om op dit gebied een "Koude Oorlogscentrum" te vestigen. Ze schrijft:

"Hoewel de Koude Oorlog met het opheffen van de Sowjet Unie, in 1991, beëindigd is kan gesteld worden dat er bij grote groepen mensen weinig over de Koude Oorlog bekend is. Er is geen plaats waar men de Koude Oorlog kan ervaren: hoe is de Koude Oorlog ontstaan? Waar bestond de oorlog uit? Wat betekende dat in militair opzicht voor Nederland? (…) Er ontbreekt een informatiecentrum, museum, over de Koude Oorlog in Nederland. Gelet op de nog gave Koude Oorlogsstructuren van de vliegbasis Twenthe (...) is het denkbaar hier een Koude Oorlogscentrum te vestigen.”

Vanuit het adagium “Oorlog hoort in een museum” van het oorlogsmuseum in Overloon en het pleidooi om op het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe geen nieuwe militaire activiteiten meer te laten plaatsvinden, brengen de vredesorganisaties dit voorstel van de Stichting Militair Erfgoed graag onder de aandacht van de gemeente en de province. Dit punt kwam overigens ook aan de orde aan de ronde tafel over cultuur tijdens de inspraakronde op 13 november jl. waar wordt gesteld:

“De gemeente stelt thans voor om de panden op het terrein van de luchthaven van de lijst beschermde panden te halen. Daarop wordt aangegeven dat het vliegveld een uniek verhaal vertelt over oorlog en vrede. Bescherm dit verhaal. Beleef het vliegveld en maak het toeristisch aantrekkelijk om dit te bezoeken.”

De keuze om de voormalige vliegbasis als uniek cultuur-historisch object te koesteren, zou dus uitstekend kunnen passen bij het bij de ronde tafel over economie gehoorde pleidooi om juist ook in te zetten op de versterking van de toeristische sector in Twente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten