zondag 18 september 2016

Stappen op weg naar verbinding

Vandaag viel Enschede de eer te beurt het decor te vormen van de tweede landelijke Walk of Peace waarmee de Raad van Kerken in Nederland, samen met de vredesorganisaties PAX en Kerk en Vrede, invulling geeft aan de Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid waartoe de Wereldraad van Kerken in 2013 heeft opgeroepen. Voor deze tweede editie, die op verzoek van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland in Enschede werd gehouden, werd samengewerkt met Enschede voor Vrede en een aantal andere lokale vredes- en religieuze organisaties en aan de tocht namen verschillende vertegenwoordigers van lokale en landelijke organisaties deel.


v.l.n.r. Samoïl Dogan (priester Syrisch-Orthodoxe kerk), Aboud Gouriye (bestuurslid Syrisch Orthodoxe kerk), Dirk Gudde (voorzitter Raad van Kerken in Nederland), Edwin Seinen (Rooms-Katholieke parochie in Enschede), Johannes Elma (Syrisch Orthodoxe kerk), Marco Rosema (Wereldvredesvlam Twente), Rashid Mathey (moskeevereniging IVEO Enschde), Karin van den Broeke (voorzitter Protestantse Kerk in Nederland), Quirin Prenger (secretaresse burgemeester van Enschede), Ben Keijzer (Leger des Heils Oost-Nederland), Freek Landmeter (directeur PAX) en Joris Vercammen (aartsbisschop van de Oud-Katholieke kerk).In zijn openingstoespraak wees de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen op het belang van deze vredeswandeling die vooral gericht is op de onderlinge ontmoeting tussen mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Hij wees erop dat we er in het algemeen heel erg goed in zijn geworden om moderne communicatiemiddelen in te zetten in het uiten van onze mening, maar volstrekt lijken te zijn verleerd om die communicatiemiddelen ook in te zetten bij het vormen van onze mening.En mede daardoor worden onderlinge conflicten alleen maar steeds verder uitvergroot en kunnen deze uiteindelijk leiden tot oorlogen. Omringd als hij was door vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen, achtte hij het gerechtvaardigd om zichzelf als vertegenwoordiger van een seculiere, humanistische traditie te beschouwen en haalde Erasmus aan waar deze zegt dat oorlog het eind van al het goede is. In deze lijn, zo betoogde de burgemeester, kunnen we vrede beschouwen als het begin van al het goede en zette hij graag met de andere deelnemers een eerste stap op de weg van die vrede die in Enschede langs diverse kerken, een synagoge, een moskee, maar ook een school, een fabriek en een ecocentrum voerde, over pleinen, wegen en door parken.

Foto's van de tocht gemaakt door Lize Kraan zijn te zien via deze link.
Het eindpunt van de Walk of Peace was het Muziekcentrum waar vier uur na de opening een slotgesprek werd gevoerd onder leiding van Enis Odaci, in het dagelijks leven verkeerskundige en beroepsmatig betrokken bij de bouw van fysieke bruggen; in zijn vrije tijd betrokken bij het bouwen van bruggen tussen mensen. Wat heeft de Walk of Peace ons vanmiddag geleerd en hoe gaan we verder? zo hield hij de vertegenwoordigers op het podium en ook de deelnemers in de zaal voor.

Vanuit de moskee werd opgemerkt dat er vanmiddag heel belangrijke contacten waren gelegd. Op nog geen vierkante kilometer liggen in Enschede een moskee, een synagoge en een Syrisch-Orthodoxe kerk, maar tot dusverre hadden ze geen enkel contact met elkaar. Vanmiddag was de mogelijkheid bij elkaar over de drempel te stappen, eerste contacten te leggen en de hoop uit te spreken dat deze een vervolg mogen krijgen. Vanuit de zaal werd in reactie daarop de behoefte uitgesproken voor een onderwijsprogramma waar de verschillende religieuze maar ook andere locaties van betekenis bezocht zouden moeten worden om meer van en over elkaar te leren en vooral elkaar te leren kennen.

De burgemeester verhaalde hoe bepaalde beelden soms volstrekt uit hun verband worden gerukt en over internet worden verspreid om de ander in een kwaad daglicht te stellen. Daar is geen kruid tegen gewassen en er zal echt een enorme inspanning gepleegd moeten worden om die scheidslijnen te overstijgen. Een nieuw "wij" te creëren. Voor veel Enschedeërs bleek het een enorme eye-opener om in een documentairefilm over FC Twente te zien dat zich ook onder de mensen die regelmatig de Syrisch-Orthodoxe kerk en de moskee bezochten fanatieke FC Twente-supporters bevonden. Dat schept een band en neemt veel angst en twijfel weg.

De vertegenwoordiger van de Syrisch-Orthodoxe kerk meende ook dat integratie in de bestaande samenleving de beste remedie was om geaccepteerd te worden. Anderen wezen er juist op dat we van het Midden-Oosten konden leren hoe bevolkingsgroepen met verschillende religieuze en culturele achtergronden met elkaar kunnen (of in ieder geval konden) samenleven. De directeur van PAX riep de aanwezigen op om het model van een Walk of Peace te kopiëren naar de eigen woonplaats en tijdens de Vredesweek een dergelijke wandeling met elkaar te organiseren. Naast de landelijke wandeling vandaag in Enschede, werd al op tenminste twee andere plaatsen in Nederland (waaronder Zwolle - JS) een dergelijke wandeling gelopen.


De locatie voor volgende landelijke Walk of Peace werd in het midden gelaten door Klaas van de Kamp, de algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, die het slotwoord mocht houden en bij die gelegenheid een toepasselijk gedicht van Willem Wilmink voorlas.Na een maaltijd in de Hartman-foyer met etenswaren die vanuit de in Enschede ruim aanwezige Syrische gemeenschap waren aangeleverd, volgde in de Arke-zaal van hetzelfde Muziekcentrum een optreden van het Syrische Ornina Ensemble: een groep professionele musici uit Syrië die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gevlucht en thans in de asielprocedure zitten, maar vastbesloten zijn om ook in dit voor hun nieuw land het publiek te laten genieten van hun muzikale optreden.

v.l.n.r. Rime Dreze (zangeres), Majed Saraydeen (nay en orkest-leider), Jamil Al Asadi (qanun), Nazeer Abdulhai (ud, maar hier viool), Sherbel Hanna (zanger) en Latif al Obaidi (riqq en darabukka)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten